Đơn vị phối hợp tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức: Vinalink Media
Đơn vị phối hợp tổ chức: ATFA

Các đơn vị bảo trợ thông tin

Danh sách các đơn vị bảo trợ truyền thông

Các đối tác khác