CÁC NHÀ NHẬP KHẨU Ô TÔ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM (VIVA)

Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện bởi những nhà nhập khẩu ô tô chính hãng được cấp thẩm quyền hoạt động tại Việt Nam.
Ngày thành lập VIVA

Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện bởi những nhà nhập khẩu ô tô chính hãng được cấp thẩm quyền hoạt động tại Việt Nam.

Những nhà nhập khẩu ô tô con chính thức bắt đầu thảo luận nhằm thành lập VIVA vào năm 2009.
Bộ Công thương đăng kí tham gia cuộc thảo luận đầu tiên tại VIVA vào ngày27/05/2016.
Các thành viên VIVA tham gia trên tinh thần tự nguyện và bình đẳng, đều là những nhà nhập khẩu xe chính hãng được cấp thẩm quyền tại Việt Nam (Thành viên VIVA). Mỗi thành viên VIVA được quyền bổ nhiệm và/hoặc thay thế tối đa hai đại diện tham dự các Đại hội đồng thông qua gửi văn bản thông báo đến Thư kí. Mỗi thành viên VIVA chỉ có một đại diện duy nhất có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng/Họp nhiệm kì (“người đại diện biểu quyết”) và tên được đăng kí với Thư kí. Người đại diện biểu quyết có thể bổ nhiệm một người ủy quyền bằng văn bản để đại diện và biểu quyết thay cho công ty của mình.
2. Nếu muốn trở thành một thành viên VIVA, công ty cần điền vào phiếu đăng kí thành viên và gửi đến Chủ tịch và Thư kí. Tư cách thành viên của công ty đó sẽ được quyết định bởi biện pháp đa số của Ban chấp hành.
Những thành viên VIVA tích cực bao gồm Audi, Bentley Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Subaru, Volkswagen and Volvo.
 

Mục tiêu của VIVA

1. Đại diện cho các thành viên VIVA đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức Việt Nam về phương châm, chính sách, phương pháp liên quan đến ngành ôtô Việt Nam.
2. Cung cấp thông tin cho các thành viên VIVA về chính sách, pháp luật và hướng dẫn liên quan đến ngành ô tô Việt Nam.
3. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị để rà soát, hoàn thiện, củng cố và phát triển ngành công nghiệp ô tô địa phương, khuyến khích sự hợp tác, liên kết giữa các thành viên VIVA phát triển theo quy định của pháp luật. VIVA có thể chỉ định các thành viên tham gia các cuộc họp, hội nghị các chủ đề liên quan đến hoạt động của VIVA trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 

Các hoạt động nổi bật của VIVA

VIVA được thành lập để thực hiện các hoạt động sau đây theo quy định của pháp luật Việt Nam:
1. Soạn thảo, tương quan số liệu thống kê về ngành ô tô Việt Nam.
2. Phát hành ấn phẩm nội bộ (bản tin hàng năm, bản tin hàng tháng) cung cấp thông tin về sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam theo Luật Xuất bản hiện hành.
3. Tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội nghị giữa các thành viên của VIVA
các vấn đề khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Thành viên VIVA có thể được mời tham dự các cuộc họp và hội nghị do các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, các tổ chức và cơ quan trong nước và quốc tế và các hiệp hội khác tổ chức về các vấn đề nêu trên.
4. Đề xuất, kiến nghị với chính quyền và các cơ quan Nhà nước để đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và tạo môi trường kinh doanh công bằng.
5. Tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển ô tô, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá như triển lãm và hội chợ, v.v.
6. Tham gia các hoạt động khác theo quyết định của Ban chấp hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
VIVA là một tổ chức có đóng góp tích cực vào mảng ô tô trong Sách Trắng (Eurocham Whitebook), Hội đồng Linh vực Di động Eurocham tại Diên đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) nhóm ngành ô tô và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).
VIVA tổ chức Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam (VIMS) lần đầu tiên tại Hà Nội và tất cả các Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam tiếp theo tại Thành phố Hồ Chí Minh. VIVA là nhà đồng tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 cùng với VAMA.
 
·         Sơ đồ bộ máy quản trị của VIVA
Chủ tịch và Phó Chủ tịch
Chủ tịch Ban chấp hành có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Chủ tịch Ban chấp hành là người đại diện theo pháp luật của VIVA.
2. Quản lý việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Đại hội đồng hoặc Ban chấp hành.
3. Chủ trì nhiệm kỳ/ Đại hội đồng đồng của Ban chấp hành, và
4. Người đó có quyền ký tất cả các hợp đồng, thỏa thuận hoặc thư từ thay mặt cho VIVA.
Phó Chủ tịch sẽ giúp Chủ tịch và được Chủ tịch ủy quyền đại diện nếu Chủ tịch không có khả năng.
Thư ký
Thư ký được Ban chấp hành bổ nhiệm và sẽ:
1. Trực tiếp quản lý hoạt động hàng ngày của văn phòng VIVA;
2. Thường xuyên báo cáo cho Ban chấp hành về hoạt động của VIVA;
3. Lập báo cáo hàng năm, báo cáo kỳ hạn của Ban chấp hành;
4. Chịu trách nhiệm chuẩn bị, nộp các thư từ của Đại hội đồng/Họp nhiệm kì bao gồm biên bản, thông báo họp, thư bổ nhiệm, thư ủy quyền. Biên bản của mỗi Đại hội đồng/Họp nhiệm kì sẽ được chuẩn bị và gửi lại cho mỗi Thành viên VIVA sau mỗi Cuộc họp.
Tiểu ban
Nằm dưới Ban Chấp hành là Tiểu ban Hệ thống Tiêu chuẩn và Chứng nhận Việt Nam và Tiểu ban Triển lãm Ô tô Việt Nam. Tiểu ban khác có thể được thành lập khi cần thiết.